Algemene Voorwaarden

van Briant & Jaldhara / Love Your Life Academy 

Artikel 1 – Definities

Coaching: professionele begeleiding op afstand of in persoon waarbij de Aanbieder als gelijkwaardige partner de Afnemer/Deelnemer ondersteunt bij het behalen van gewenste gedragsverandering en of doelen”.

Training: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Opleiding: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet persé gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist. 

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie. 

Aanbieder: Love Your Life Academy / Briant&Jaldhara, Rechtspersoon die een educatieve dienst of coaching levert.
Afnemer/Deelnemer: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst of coaching van Aanbieder afneemt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aanbieder en de Afnemer/Deelnemer met betrekking tot training/opleiding of coaching, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs


Artikel 3 - Aanbod

 1. Aanbieder brengt het aanbod persoonlijk, schriftelijk of elektronisch uit.  
 2. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Afnemer/Deelnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Aanbieder

 

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Afnemer/Deelnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Afnemer/Deelnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurtAanbieder een elektronische bevestiging naar de Afnemer/Deelnemer. 

 

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake training/opleiding of coaching met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling: 
 2. annulering voordat de training/opleiding of coaching is begonnen, geschiedt door middel van een e-mailbericht aan [email protected]
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training/opleiding of coaching is de Afnemer/Deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- 
 4. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de training/opleiding of coaching is de Afnemer/Deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 5. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de training/opleiding of coaching is de Afnemer/Deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- 
 6. bij annulering korter dan één week voor aanvang van de training/opleiding of coaching is de Afnemer/Deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- 
 7. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake training/opleiding of coaching waarin meerdere data zijn opgenomen geldt als datum van aanvang van de training/opleiding of coaching de eerste datum na het afsluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Beëindiging of wijziging van de overeenkomst

 1. De Afnemer/Deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de Afnemer/Deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
  2. De Afnemer/Deelnemer kan gedurende zeven werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst of coaching, deze overeenkomst beëindigen. 
 2. De Afnemer/Deelnemer heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald met inachtneming van door Aanbieder reeds gemaakte kosten. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug minus door Aanbieder reeds gemaakte kosten.
 3. Indien de Afnemer/Deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 wordt, zonder dat de Afnemer/Deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan de Afnemer/Deelnemer van rechtswege ontbonden.
 4. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs of de coaching door de Afnemer/Deelnemer met instemming van Aanbiederis begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.

 

Artikel 7 - Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de training/opleiding of coaching een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 
 2. De Afnemer/Deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de training/opleiding of coaching de prijs wordt verhoogd. 
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 8 – Levering

 1. Inhoud van de training/opleiding of coaching

De inhoud van de training/opleiding of coaching zal de onderwerpen omvatten die in het aanbod zijn opgenomen. 

 1. Aanbiederlevert het van toepassing zijnde lesmateriaal tijdig aan de Afnemer/Deelnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 

Artikel 9 - Conformiteit

 1. Aanbiederzal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. Het geleverde lesmateriaal beantwoordt aan de overeenkomst en bezit de eigenschappen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Aanbiederaangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Afnemer/Deelnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van het onderwijs/training/coaching vindt plaats vóór het moment dat deze van start gaat. Aanbieder mag van de Afnemer/Deelnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs/training/coaching is voldaan. 

 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

 1. De Afnemer/Deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Aanbieder, of een door haar gemachtigde, zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Afnemer/Deelnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Aanbieder gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. 
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal Aanbiederhet in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Het volledig voldoen van alle betalingen door Afnemer/Deelnemer voorafgaand aan de training/opleiding of coaching is een dwingende verplichting die bij niet nakomen leidt tot onherroepelijke opschorting van de daartegenover staande verplichting. Dit laatste geldt niet indien partijen dit anders en schriftelijk/elektronisch zijn overeengekomen. 
 2. Aanbiederheeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de Afnemer/Deelnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
  3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13 – Vrijwaring van Aansprakelijkheid

Aanbieder biedt programma's aan als een middel om persoonlijke groei en zelfontplooiing te bevorderen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat onze coachingdiensten geen vervanging zijn voor professioneel medisch of psychologisch advies of behandeling.

Verantwoordelijkheid van de Afnemer/Deelnemer

Elke Afnemer/Deelnemer die deelneemt aan onze programma's erkent en gaat ermee akkoord dat hij/zij te allen tijde volledig verantwoordelijk blijft voor zijn/haar eigen lichamelijke, emotionele en psychische welzijn.

Wij benadrukken dat het van essentieel belang is voor Afnemer/Deelnemer om zelfstandig en proactief zijn/haar welzijn te bewaken en te behouden. In geval van twijfel, onzekerheid of medische en/of emotioneel-psychologische problemen, is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Afnemer/Deelnemer om deskundig medisch advies of begeleiding van een gekwalificeerde gezondheidszorgverlener te zoeken.

Afwijzing van Aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid kan Aanbieder, aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het nalaten van een Afnemer/Deelnemer om medisch advies in te winnen of op te volgen, zelfs indien dit wordt aangeraden of afgeraden door onze coaches.

Door deel te nemen aan onze programma's, vrijwaart de Afnemer/Deelnemer hierbij Aanbieder en haar medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van elke aansprakelijkheid die verband houdt met de lichamelijke, emotionele of psychische gevolgen die kunnen voortvloeien uit de deelname aan onze programma's.

 

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Door Afnemer/Deelnemer verstrekte informatie wordt door Aanbieder, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Aanbieder conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15 – Vragen en klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Aanbieder, nadat de Afnemer/Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Afnemer/Deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest. 

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 
 2. Geschillen tussen Afnemer/Deelnemer en Aanbiederover de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot doorAanbieder te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Afnemer/Deelnemer als door Aanbieder aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke mediator aangesloten bij en opgeleid door het Nederlands Mediation Instituut. 
 3. Deze neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Afnemer/Deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij Aanbiederheeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de onafhankelijke mediator aanhangig te worden gemaakt. 
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 
 6. Wanneer de Afnemer/Deelnemer een geschil voorlegt aan een onafhankelijke mediator, is Aanbieder aan deze keuze gebonden. 
 7. Wanneer Aanbiedereen geschil wil voorleggen aan een onafhankelijke mediator moet zij eerst de Afnemer/Deelnemer schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Aanbieder dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 
 8. De onafhankelijke mediator doet uitspraak met inachtneming van voor zijn beroepsgroep geldende bepalingen. De beslissing van de onafhankelijke mediator gebeurt in de vorm van een bindend advies waar partijen zich onvoorwaardelijk aan confirmeren. 
 9. Indien voornoemde bemiddeling van een onafhankelijke mediator niet leidt tot een voor beide partijen acceptabel resultaat staat het partijen vrij om zich alsnog te wenden tot een gewone rechter.

 Artikel 17 - Wijzigingen

17.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01-11-21 tot nader order.