Privacyverklaring

van Briant&Jaldhara / Love Your Life Academy 

Briant & Jaldhara respecteren de privacy van hun bezoekers en klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): 
Briant & Jaldhara / Love Your Life Academy, Keurenplein 41 / Unit D0058, 1069CD Amsterdam,
Kvk-nummer: 59560436.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Je persoonsgegevens worden verzameld door Briant & Jaldhara. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:
  In de meest algemene zin
  - Je naam
  - Je emailadres
  Specifiek en alleen indien van toepassing
  - Je geboortedatum
  - Gerichte vragen die je invult in de ‘I Own My Greatness Scan’
  of in het formulier ‘Aanvraag Vrijheidsgesprek’.

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt om:

- Met je te communiceren
- Om je nieuws over ons te sturen
- Om inspiratie met je te delen
- Om je feedback te kunnen geven

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

  

Artikel 5 - Je rechten met betrekking tot je gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens of beperking van de jou betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan je wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1. Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Als je deze niet meer wilt ontvangen, stuur je een replymail naar [email protected]
 2. Je gegevens worden niet en zullen ook nooit worden gebruikt door partners van de beheerder voor commerciële doeleinden. 

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kun je contact opnemen met: 
Briant & Jaldhara, [email protected].

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01-11-21 tot nader order.